ART BIO/ SOUVENIRS/ TESTIMONY CD / DVD / VIDEO CONJUNCTURE COOKING EDUCATIONAL ESSAY HISTORY LEARN CREOLE LITERATURE OTHER PERIODICAL REFERENCE YOUTH
 
Haitian Book Centre
HOME
WHAT'S NEW
BROWSE  >
IN THE NEWS
EDUCATIONAL
IMAGES OF HAITI
AUTHORS
  DIALOGUE
  EPILOGUE
LINKS
  CREDITS
  FRENCH
How to order
SALE   |  
 
Please order by phone, fax, e-mail or mail
Orders are prepaid to HAITIAN BOOK CENTRE by check, money-order or credit card. Our prices may change anytime without notice. Please confirm while ordering.

Institutions: Please send a purchase order.

Allow 2 to 6 weeks for delivery.

 
Pou plase kòmann
Nou asepte komann nan telefòn, pa faks, imel oswa pa lapòs

Kòmann yo peye davans pa chèk, moni-òdè onon HAITIAN BOOK CENTRE oswa ak kat kredi. Pri liv yo ka chanje a nenpòt ki momam san avètisman. Konfime pri yo silvouplè lè n ap plase kòmann.

Enstitisyon : Voye bon kòmann pou nou.

Prevwa 2 a 6 semenn pou livrezon.

 
Phone : 516-538-5899
Fax : 516-208-4826
E-mail : order@haitianbookcentre.com
Mail : HAITIAN BOOK CENTRE
PO Box 258
Uniondale NY 11553-1327
Web : www.haitianbookcentre.com (order securely online)
YOUR BOOKBAG:
  0 ITEMS
  $0.00
BOOK
BAG
CHECK
OUT
 
       
 
 
© 2017 HAITIAN BOOK CENTRE. ALL RIGHTS RESERVED.